ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Philippe MOGENTALE

ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ (Pôle jeunesse)
Florence SAINT-YGNAN

ΒΟΗΘΟΣ
Ελένη ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλ.: +30 210 3398671 - sce@ifa.gr