ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

Υπηρεσία Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων


Α. Μεταφράσεις / Επικυρώσεις διπλωμάτων Γαλλικής γλώσσας DELF – DALF – SORBONNE :

α. Στο Γαλλικό Ινστιτούτο:

Καταθέτετε μια φωτοτυπία του διπλώματος στην Υπηρεσία Εγγραφών του Γαλλικού Ινστιτούτου και πληρώνετε το αναλογούν ποσό στο ταμείο.

β. Μέσω ταχυδρομείου:

Αποστέλλετε μια φωτοτυπία του διπλώματός σας συνοδευόμενη από την αντίστοιχη απόδειξη τραπέζης (Εθνική Τράπεζα – αριθμός λογαριασμού: IBAN: GR45 0110 0800 0000 0800 0152 374. Θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η αιτιολογία της κατάθεσης: TRAD + ονοματεπώνυμο).


1. Μεταφράσεις διπλωμάτων :

20€ για τρία πρωτότυπα

Πέραν των τριών αντιτύπων, 1€ ανά αντίγραφο.

Επίδοση : 3 εργάσιμες ημέρες

2. Επικυρωμένο αντίγραφο:

1 αντίγραφο = 5€
Πέραν του ενός αντιγράφου = 1€ ανά αντίγραφο

Επίδοση : αυθημερόν

Αξιοσημείωτο : Οι φωτοτυπίες (για μετάφραση ή επικύρωση διπλώματος) γίνονται από μας χωρίς οικονομική επιβάρυνση εκ μέρους σας με επίδειξη του πρωτότυπου διπλώματος.

Β. Μεταφράσεις διπλωμάτων / Βεβαιώσεων / Πιστοποιητικά για εγγραφή σε Γαλλόφωνα Πανεπιστήμια (Ελληνικά-Γαλλικά) ή Γαλλικά-Ελληνικά για τις Ελληνικές Υπηρεσίες.

α- Στο Γαλλικό Ινστιτούτο:

Καταθέτετε μια επικυρωμένη φωτοτυπία των εγγράφων στην Υπηρεσία Εγγραφών του Γαλλικού Ινστιτούτου και πληρώνετε το αναλογούν ποσό στο ταμείο.

β- Μέσω ταχυδρομείου:

Αποστέλλετε επικυρωμένη φωτοτυπία του διπλώματός σας συνοδευόμενη από την αντίστοιχη απόδειξη τραπέζης (Εθνική Τράπεζα – αριθμός λογαριασμού : IBAN: GR45 0110 0800 0000 0800 0152 374. Θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η αιτιολογία της κατάθεσης:TRAD + ονοματεπώνυμο)

* Παρακαλούμε όπως γράψετε όνομα και επίθετο στα λατινικά όπως αυτά αναγράφονται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο σας.

Καταβάλλετε για:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα : 20€
2. Απολυτήριο : 20€
3. Αναλυτική βαθμολογία / Συστατικές επιστολές: 30€
4. Βαθμολογία ανά σχολικό έτος :20€
6. Βεβαιώσεις : 20€
7. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών / Παράρτημα διπλώματος : 50€

Επίδοση : 6 εργάσιμες ημέρες