Οι μεγάλες φωνές του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

Θεματική «Οι Ελληνιστές»

Διάλεξη της Jacqueline de Romilly, IFG, 28.05.1992

Διάλεξη του Jacques Lacarriere, IFG, 09.05.1984

Διάλεξη του Jacques Lacarriere, IFG, 08.05.1984

Διάλεξη του Jean-Pierre Vernant, IFG, 29.05.1990